Všeobecné podmienky používania

nazov
meno
Lakrem
Vitajte na Našej Internetovej stránke. Jej Používaním súhlasíte s nižšie uvedenými Pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky medzi Nami a Vami.

Posledná revízia: 03.08.2021

Dôležitou súčasťou podmienok sú aj: Nižšie nájdete:
 • Pojmy a definície
 • Všeobecne
 • Zmena pravidiel
 • Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie
 • Kontrola a administrácia Príspevkov
 • Registrácia
 • Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv
 • Vaše povinnosti

Pojmy a definície

1. „Pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení.
2. „Internetová stránka“ je Naša internetová stránka, resp. Naše internetové stránky: www.lakrem.sk
3. „My“ sme obchodná spoločnosť

Monumental s.r.o.
Nitrianska 3
821 08 Bratislava,
IČO: 44258771
IČ DPH: SK2022693277

4. „Vy“ ste užívateľ/ka Internetovej stránky, ktorý/á Použil/a alebo Používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či si Registrovaný/á alebo nie.
5. „Niekto“ alebo „Ostatný“ je osoba odlišná od Vás.
6. „Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, súkromná správa, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý ste Vy pridali na Internetovú stránku.
7. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.
8. „Použitím“ alebo „Používaním“ je Vaše uverejnenie alebo uverejňovanie Príspevku resp. Príspevkov na Našu Internetovú stránku alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (prehliadanie a pod.).
9. „Službou“ je umožnenie Používania Internetovej stránky a jej sprístupnenie voči Vám a Ostatným. Služba je bezplatná, s výnimkou sekcií alebo služieb na Internetovej stránke, pri ktorých je výslovne uvedená cena. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internetové pripojenie a pod.) pre jej používanie sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používate.
10. „Registrácia“ je vytvorenie Vášho užívateľského účtu a užívateľského mena na Internetovej stránke.
11. „Registrovaným/ou“ sa Vy ako užívateľ/ka stávate až Registráciou na Internetovej stránke, pričom ako Registrovaný/á máte vlastné užívateľské meno a heslo.
12. „Zrušenie Registrácie“ znamená Vaše alebo Naše odstúpenie od tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky v znení neskorších zmien a doplnení (týchto Pravidiel), a má za následok znemožnenie Vášho Používania Internetovej stránky prostredníctvom Vášho užívateľského účtu. Zrušenie Registrácie môžeme vykonať v prípadoch uvedených v týchto Pravidlách.
13. „Admin“ je užívateľ/ka ako Vy, akurát s väčšími právomocami týkajúcimi sa administrácie Internetovej stránky, ale nezastupuje Nás, ani nie je oprávnený/á vystupovať v Našom mene a konať za Nás.

Všeobecne

14. Tieto Pravidlá sú právne záväznou dohodou medzi Vami a Nami. Ešte predtým ako začnete Používať Internetovú stránku, ste povinný/á prečítať si tieto Pravidlá. Prvým Použitím Internetovej stránky totiž vyhlasujete, že si tieto Pravidlá pozorne prečítali, súhlasíte s nimi bez výhrad, ste nimi viazaný/á, a zaväzujete sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzaš) a dobré mravy a zaväzuješ sa, že nebudete v súvislosti s Používaním Internetovej stránky robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito Pravidlami.
15. Pokiaľ s týmito Pravidlami nesúhlasíte, nesmiete Použiť Internetovú stránku, a v prípade, ak ste už Registrovaný/á, ste povinný/á Zrušiť si Registráciu.
16. Ak máte menej ako 18 rokov, čestne vyhlasujete, že súhlas s Pravidlami a Vaším Používaním Internetovej stránky vyslovil Váš rodič alebo iný zákonný zástupca.
17. Tieto Pravidlá týkajúce sa Používania Internetovej stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania Internetovej stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode Vášho sídla.
18. Súhlasíte s tým, že Váš užívateľský účet, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné, nededia sa a viažu sa výlučne na Vašu osobu.
19. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia Pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.
20. Jednotlivé názvy častí týchto Pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
21. Súčasťou týchto Pravidiel sú aj pravidlá a podmienky Používania jednotlivých častí Internetovej stránky (viacmenej technického charakteru) uvedené priamo v danej konkrétnej časti.
22. Tieto Pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie Pravidiel.

Zmena Pravidiel

23. Tieto Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Vám to oznámili, nakoľko Vás nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda vo Vašom záujme, aby ste si ich z času na čas prečítali a ubezpečili sa o tom, že Používate Internetovú stránku v súlade s nimi, nakoľko ste týmito Pravidlami viazaný/á a zaviazali ste sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.
24. Zmena alebo doplnenie Pravidiel na Internetovej stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostanete pomocou odkazu na hlavnej stránke, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Vaše ďalšie Používanie Internetovej stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením Pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíte, ste povinný/á ukončiť Používanie Internetovej stránky a ak si Registrovaný/á, Zrušiť si Registráciu.

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

25. Nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Vašich Príspevkov s Pravidlami, a preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za všetky Vaše Príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Vaše iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.
26. Nakoľko nemôžeme zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť Obsahu uvedeného na Internetovej stránke, za jej Obsah nezodpovedáme a rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z Vašej alebo Niekoho dôvery k tomuto Obsahu alebo k Príspevkom.
27. Uvedomte si, že Váš Príspevok je vyjadrením Vášho osobného názoru, nie Nášho názoru a je Vaším konaním, preto ste  zaň priamo a výlučne osobne zodpovedný/á len Vy sám/sama. Použitím Internetovej stránky súhlasíte a zaväzujete sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Vášho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníte, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či ste konali úmyselne alebo z nedbanlivosti, či ste škodu spôsobili Vy sám/sama, alebo v spolupráci s Ostatnými a pod.
28. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by Vám alebo Ostatným mohla byť spôsobená v súvislosti s Používaním Internetovej stránky alebo Službou.
39. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Vašich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
30. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

Kontrola a administrácia Príspevkov

31. Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom a Pravidlami a právo meniť ich, odstraňovať, ak to bude potrebné, na čo Nám dávate plnú moc, aby sme tak urobili na základe nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v Pravidlách, a to aj bez toho, aby sme to oznámili Vám alebo Ostatným.
32. Hoci sme stanovili tieto Pravidlá pre Vaše správanie a Príspevky, nie je od Nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Vaše Príspevky, či sú v súlade s Pravidlami (hoci na to máme právo), preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s Pravidlami
33. Rovnako tak nie je možné, aby sme z technických a personálnych dôvodov odpovedali na všetky Vaše otázky, žiadosti, sťažnosti a pod. týkajúce sa Príspevkov, Internetovej stránky alebo Služby.
34. Súhlasíte s tým, že (okrem iných oprávnení uvedených v iných častiach Pravidiel) sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Vašich Príspevkov, a zabezpečiť, aby Obsah Internetovej stránky a Príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete (napr. google a pod.).
35. Sme oprávnení upozorniť Vás v prípade porušenia alebo hrozby porušenia týchto Pravidiel alebo platného práva, a zasahovať v takýchto prípadoch do Príspevkov medzi Vami a Ostatnými (okrem iného napr. zmazaním Príspevku a/alebo zablokovaním vstupu do časti Internetovej stránky, Zrušením Registrácie a pod.).
36. Si povinný/á dbať na to, aby každý Váš Príspevok bol v súlade s platným právom a týmito Pravidlami.
37. Napriek tomu, že nie sme zodpovední za Vaše Príspevky ani za následky nimi spôsobené, máme záujem na predchádzaní vzniku akejkoľvek škody či ujmy spôsobenej Príspevkami na Internetovej stránke a máme tiež záujem na zmierlivom urovnávaní sporov.
38. Preto si vyhradzujeme právo, nie sme však povinní, urovnávať spory spôsobené Príspevkom uverejneným na Internetovej stránke medzi Vami a Niekým.

Registrácia

39. Na Používanie Internetovej stránky nie je potrebná Registrácia. Tá je potrebná len v určitých prípadoch Používania určitých sekcií Internetovej stránky.
40. Registráciou sa zaväzujete poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Vás a udržiavať ich takéto.
41. Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju Zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávate za Niekoho iného, Vaše užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.nazovwebstranky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.
42. Uvedomujeme si našu profesionálnu povinnosť zachovávať dôvernosť údajov o Vás a uznávame naše povinnosti týkajúce sa všetkých osobných a iných údajov, ktoré spracúvame. Vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov zostávajú v plnom rozsahu zachované. Vaše osobné údaje neposkytneme Ostatným s výnimkou uvedenou v týchto Pravidlách alebo Zásadách ochrany osobných údajov (sú súčasťou týchto Pravidiel) resp. ak Nám tak ukladá platné právo.
43. Použitím Internetovej stránky Nám udeľujete dobrovoľne a bezplatne, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia:
 • a. súhlas v zmysle Občianskeho zákonníka, s použitím Vašej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Vás alebo Vašich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. fotoalbumy, články).
 • b. vyhlásenie, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Pravidlách, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Vášho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuješ sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla (napr. na fotografie Vašich kamarátov).
 • c. licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Vás) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného Autorským zákonom a platným právom, ak ho Váš Príspevok obsahuje.
 • d. vyhlásenie, že ste jediným/ou autorom/kou diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom alebo že ste od autora/autorov diela získal/a oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Pravidiel, vrátane práva poskytnúť Nám sublicenciu; a že v tomto diele resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Vášho Príspevku na Našej Internetovej stránke ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzujete sa takúto ujmu a škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.
Predchádzajúce ustanovenia platia rovnako aj na tretie osoby, Nami poverené výkonom určitých činností a práv, ktoré ste Nám poskytli.
44. Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste neuverejňovali Príspevky obsahujúce Vaše osobné údaje ani iné údaje, ktorých zneužitie by Vám mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (napr.: rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, pasu, číslo platobnej alebo kreditnej karty, adresa, telefónne číslo, heslo).
45. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré Nám poskytujete prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Vaše údaje získané od Vás Ostatní.
46. Pozorne si prečítate Zásady ochrany osobných údajov, kde uvádzame podrobné informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.
47. Zrušiť Vašu Registráciu môžeme kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia. Urobíme to len výnimočne, avšak musíte rešpektovať, že Naša Internetová stránka nie je verejné miesto s bezhraničnou slobodou prejavu, ale naopak priestor, ktorý Vám poskytujeme na to, aby ste ju Používali v rámci platného práva a týchto Pravidiel.
48. Beriete na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Vaše Príspevky a Vaše užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.

Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv

48. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva Ostatných a žiadame Vás, aby ste robili to isté. Ak si myslíte, že Vaše autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov, kontaktujte Nás.
49. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s platným právom, súhlasíte a zaväzujete sa, že:
 • a. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
 • b. budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
 • c. nebudete odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,
 • d. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.
50. Nemáme možnosť kontrolovať súlad vecí, ktoré sú obsahom Vášho Príspevku, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za veci, ktoré sú obsahom Príspevkov.

Vaše povinnosti

51. Váš užívateľský účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okremVás. Ste preto sám/sama výlučne zodpovedný/á za utajenie Vášho užívateľského účtu a hesla a akékoľvek použitie alebo činnosť užívateľov, ktorí používajú Váš užívateľský účet. Súhlasíte s tým, že Nám bezodkladne oznámite neoprávnené použitie Vášho užívateľského účtu.
52. Vo vlastnom záujme súhlasíte a zaväzujete sa, že nebudete:
 • a. uverejňovať Príspevky ani odkazy na akékoľvek internetové stránky obsahujúce vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči Ostatným, Príspevky propagujúce, podnecujúce alebo obhajujúce potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný obsah v rozpore s platným právom,
 • b. uverejňovať Príspevky, ktoré obsahujú neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu Ostatným (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),
 • c. uverejňovať Príspevky majúce charakter spamu, hoaxu alebo warezu,
 • d. uverejňovať Príspevky obsahujúce informácie o osobných údajoch Niekoho iného bez jeho súhlasu,
 • e. uverejňovať Príspevky s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,
 • f. uverejňovať Príspevky obhajujúce alebo navádzajúce k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Pravidiel,
 • g. uverejňovať inzerciu, propagovať ani šíriť reklamu, zverejňovať Príspevky ani odkazy na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Internetovej stránky a odkazy na komerčné internetové stránky (neplatená reklama), a to s výnimkou Nami určených prípadov a s výnimkou osobných odporúčaní na základe Vašich skúseností,
 • h. uverejňovať Príspevky propagujúce služby iných osôb, ktoré sú Našou konkurenciou,
 • i. uverejňovať Príspevky obsahujúce dopyt po tovare alebo službe,
 • j. uverejňovať Príspevky ohovárajúce, obťažujúce alebo vnucujúce Vaše osobné názory Ostatným,
 • k. uverejňovať Príspevky obmedzujúce alebo brániace Ostatným v Používaní Internetovej stránky alebo Príspevky, ktoré vystavujú alebo môžu vystaviť Ostatných poškodeniu alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti,
 • l. brániť v diskusii na Internetovej stránke Ostatným, ani ju narúšať,
 • m. narúšať alebo poškodzovať poskytovanie Služby alebo Internetovú stránku, servery, siete a pod. spojené so Službami či Internetovou stránkou, uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie Služby alebo funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru, alebo telekomunikačného zariadenia;
 • n. vytvárať alebo zrkadliť Internetovú stránku ani jej časť, bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,
 • o. používať verejné proxy servre a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Internetovú stránku alebo Službu,
 • p. používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku Internetovej stránky a Služby,
 • q. zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Ostatných za akýmkoľvek účelom,
 • r. spracúvať osobné údaje o Niekom inom alebo ich uverejňovať na Internetovej stránke,
 • s. žiadnym spôsobom poškodzovať Nás a Naše dobré meno a povesť,
 • t. sa pri Používaní Internetovej stránky vydávať za inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
 • u. vytvárať viac ako jednu Registráciu, Registrovať sa pod viac ako jedným užívateľským menom, Registrovať sa ako Niekto iný alebo Registrovať sa v mene Niekoho iného,
 • v. používať Internetovú stránku ako Niekto iný ani pod menom Niekoho iného,
 • w. zúčastňovať sa súťaží organizovaných Nami alebo na Našej Internetovej stránke, v ktorých je výhrou vecná alebo iná cena; a ak toto pravidlo porušíš, súhlasíš s nezaradením do takejto súťaže alebo s vylúčením z nej. Týka sa jedine fyzických osôb, ktoré sú v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu s Nami (napr. Naše Ambasádorky), a tiež všetkých ich rodinných příslušníkov, a rovnako tak aj osôb a zamestnancov osôb podieľajúcich sa na zabezpečení, sponzorovaní či organizácii súťaží.
 • x. propagovať tovar, služby a spoluprácu, spadajúce do sytému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame)
 • y. obchádzať vyššie uvedené zákazy.
53. Ďalej súhlasíte s tým, že:
 • a. na Internetovej stránke Ti môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje (Takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je Nami kontrolovaný a nie sme zaň zodpovední. Odkaz na ňu, pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie z Našej strany. Ak si sa rozhodol opustiť Internetovú stránku a vstúpiť na stránku tretej strany, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste si byť vedomý toho, že tieto Pravidlá pre ňu neplatia.),
 • b. máme všetky oprávnenia dané nám týmito Pravidlami a platným právom a výkonu týchto práv sa podriadite,
 • c. pokiaľ máš podozrenie, že Niekto porušuje tieto Pravidlá, oznámiš nám to,
 • d. Používanie Internetovej stránky je povolené len na Vaše osobné účely jej Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané, a to s výnimkou Nami určených prípadov,
 • e. nemáte za Vaše Príspevky na Internetovej stránke právo na žiadnu odplatu, ani autorskú odmenu a pod.,
 • f. akékoľvek Vaše otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Internetovej stránke alebo Službe , adresované Nám, nie sú dôverné a môžu sa stať Naším majetkom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme nárok na neobmedzené využívanie a šírenie týchto návrhov pre akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez Vášho nároku na odplatu.
 • g. Používanie akéhokoľvek Obsahu Internetovej stránky a Príspevkov na nej uverejnených, je povolené len na osobné účely. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je bez Nášho predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázaná.
 
 
name

Lakrem

Lakrem vznikol vďaka tímu ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že nájsť kozmetiku, ktorá dokonale sadne, nemusí byť komplikované.

Zatvoriť